กิจกรรมของเรา

สช. เปิดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

2

1

นางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 22 สิงหาคม นี้ ณ หอประชุมโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา โดยได้รับความเมตตาจากพระราชวิสุทธิดิลก รองเจ้าอาวาสวัดสามพระยาฯ และพระธรรมกถึก เป็นองค์เทศนา ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ครู อาจารย์ นักศึกษาฝึกสอน 145 คน, นักเรียน 1,780 คน และผู้ปกครอง รวมทั้งสิ้นกว่า 1,920 คน

3

4

รองเลขาธิการ กช. กล่าวว่า โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา และโรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา ร่วมกันจัดงานเทศน์มหาชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน และงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในครั้งนี้ นับว่าเป็นครั้งพิเศษ ที่ได้จัดขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ อีกทั้ง ได้เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน คณะครู และผู้ปกครองให้เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และเพื่อจรรโลงสืบสานประเพณีอันดีงามของชาติ ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในเรื่องประเพณีวัฒนธรรมการเทศน์มหาชาติ ซึ่งมีมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย อีกทั้งยังเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเป็นมกรดตกทอดให้กับลุกหลานไทยให้มั่นคง แม้นจะเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียน

5

6

สำหรับงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ได้จัดขึ้น ในวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2559 โดยจัดให้มีกิจกรรมการเทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ ซึ่งแบ่งเป็น วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 เทศน์มหาชาติ 1. กัณฑ์ทศพร 19 พระคาถา โดยพระมหาเรวัตร วัดน้อยนพคุณ, 2. กัณฑ์หิมพานต์ 134 พระคาถา โดยพระครูวิมลสรสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง, 3. กัณฑ์ทานกัณฑ์ 209 พระคาถา โดยพระราชวิสุทธิดิลก วัดสามพระยา, 4. กัณฑ์วนประเวศน์ 57 พระคาถา โดยพระครูวิมลสรสิทธิ์ วัดราษฎร์บำรุง, 5. กัณฑ์ชูชก 79 พระคาถา โดยพระครูวินัย ดร.ธรมาณพ  กนฺตสิโร วัดพระเชตุพน, 6. กัณฑ์จุลพล 35 พระคาถา โดยพระครูโฆษิตธรรมกร วัดสุวรรณาราม และ 7. กัณฑ์มหาพน 80 พระคาถา โดยพระราชวิสุทธิดิลก วัดสามพระยา สำหรับ วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เทศน์มหาชาติ 8. กัณฑ์กุมาร 101 พระคาถา  โดยพระมหาสม วัดหลักสี่, 9. กัณฑ์มัทรี 90 พระคาถา โดยพระครูวิภัชอรรถวาที วัดเสมียนนารี, 10. กัณฑ์สักกบรรพ 43 พระคาถา โดยพระมหาสิน วัดหลักสี่, 11. กัณฑ์มหาราช 69 พระคาถา โดยพระมหาธีรวัฒน์ วัดดอนเมือง, 12. กัณฑ์ฉกษัตริย์ 36 พระคาถา โดยพระอาจารย์ลำดวน วัดไก่เตี้ย และ 13. กัณฑ์นครกัณฑ์ 48 พระคาถา โดยพระราชวิสุทธิดิลก วัดสามพระยา

7

8

ทั้งนี้ การเทศน์มหาชาติเป็นงานบุญที่นิยมจัดขึ้นและมีมาตั้งแต่โบราณ สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี โดยจัดเทศน์เรื่องพระเวสสันดรชาดก ซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งในพระชาตินี้มีความยิ่งใหญ่มาก เพราะได้บำเพ็ญทานบารมีครบ 10 ประการ จึงได้ชื่อว่า “มหาชาติ” เนื้อความเป็นการเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว การเป็นผู้บริหาร พ่อบ้าน มี่บ้าน และลูกที่ดี ซึ่งมีความเชื่อกันว่า ผู้ใดฟังจบทั้ง 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา จะได้รับอานิสงส์บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่จะประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง มีชื่อเสียงในทุกๆ ด้าน

9

10

One comment to กิจกรรมของเรา

  • A WordPress Commenter  says:

    Hi, this is a comment.
    To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
    Commenter avatars come from Gravatar.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>