ผู้รับใบอนุญาต – ผู้จัดการ

ดร.รัชนี  ชังชู

ผู้รับใบอนุญาต – ผู้จัดการ

โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา

 

การศึกษา

 ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน)

 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (การบริหารการศึกษา)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ประวัติการทำงาน

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราและโรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา

ผู้อำนวยการโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

เป็นกรรมการคุรุสภา 2  สมัย  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อ 4 สิงหาคม 2551

สิ้นสุด 3 สิงหาคม 2555  และ 3 ตุลาคม 2555  สิ้นสุด 17 เมษายน 2558

 

ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลยุติธรรม ปี 2539 ถึงปี 2556

กรรมการคุ้มครองการทำงานและประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำผู้อำนวยการครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ           ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ 116/2558 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ปัจจุบัน

 

รางวัลทางวิชาการ / รางวัลเกียรติยศ / บทความ (ประเภทบุคคลและนิติบุคคล)

โล่เชิดชูเกียรติเพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีผลงานส่งเสริมสร้างสรรค์ภาษาไทยสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2543

ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์จรรโลงค่าภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ   ปี พ.ศ. 2545             จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานอนุรักษ์และสืบสานภาษาไทย และเข็มเชิดชูเกียรติผู้พิทักษ์ภาษาไทย ปี พ.ศ.2546

 

ผลงานด้านการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ชัด ส่งผลต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวาง                           (ประเภทบุคคลและนิติบุคคล)

 การประพฤติปฏิบัติตนประกอบคุณงามความดีจนเป็นแบบอย่างทางสังคมได้

เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนประกอบคุณงามความดี ทำให้ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องได้แก่

– เกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน แสดงว่าเป็นผู้ที่มีความเสียสละ และอุทิศตน เพื่อสนับสนุนโครงการของทางราชการอย่างดียิ่ง พ.ศ. 2533

– บุคคลดีเด่นในภาคการศึกษาเอกชนจากกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2534

–  เกียรติบัตรจากคุรุสภา ซึ่งได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีสร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษาให้แก่ประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องชมเชยประเภทผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ระดับประถมศึกษา และก่อนประถมศึกษา                    ปี พ.ศ. 2536, 2537 และ 2538 ตามลำดับ

–  ศิษย์เก่าดีเด่นจากมหาวิทยาลัยบูรพา ปี พ.ศ.2537

–  ประกาศเกียรติคุณบัตรเป็นผู้ทำคุณประโยชน์อย่างมากให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ.2538

– เกียรติบัตรบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการพิจารณา ตามโครงการสรรหาและเชิดชูเยาวชนดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2541

–  ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติเพื่อแสดงว่าเป็นต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน จากกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี พ.ศ.2549, พ.ศ.2551 และปี  พ.ศ.2552

–  ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ เป็นศิษย์เก่าดีเด่นการบริหารการศึกษา จากภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ปี พ.ศ.2549

–  ได้รับเกียรติบัตรเป็นบุคคลผู้มีคุณธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาจากคณะกรรมการโครงการรวมดวงใจศิลปินเพื่อพระพุทธศาสนา

–  เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2551  เนื่องในโอกาสวันครูโลก

–  ได้รับการประกาศเกียรติคุณและมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  คุรุสดุดีทองคำ”  ในฐานะเป็นกรรมการคุรุสภา ได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ    สร้างคุณประโยชน์ต่อสภาครูและวิชาชีพทางการศึกษาอย่างสูงยิ่ง  เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม             เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2555

–  ได้รับเข็มและเกียรติบัตร จากการคัดเลือก  หนึ่งแสนครูดี”  ประเภทผู้บริหาร  เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2555

– เกียรติบัตรจากคุรุสภา  ในฐานะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2556, 16 มกราคม 2557  และ 16 มกราคม 2558

– เกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา  ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย   ความรับผิดชอบ เสียสละ อุทิศตน ทำคุณประโยชน์ในการจัดการศึกษาอย่างดียิ่ง เมื่อวันที่ 12  สิงหาคม  2556

–  ได้รับโล่เกียรติยศจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นศิษย์เก่าต้นแบบ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม  2556

– ได้รับเกียรติบัตรจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ประกอบคุณงามความดีในการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อ 24  ตุลาคม 2557

 

การทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาส่งผลต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวาง

–  เป็นผู้นำพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระมหากษัตริย์ไทยทั้ง 9 รัชกาล มาเผยแพร่ โดยเฉพาะในรัชกาลที่ 9  ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลา 20 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ธันวาคม 2540 จนถึงปัจจุบัน และนำผลงานส่งไว้ที่หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9)  ในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ

–  เป็นผู้จัดทำละครพื้นบ้านมาแล้วจำนวน 20 เรื่อง เผยแพร่ต่อสาธารณชนจำนวน 23 ครั้ง

–  เป็นผู้ดำเนินการโครงการ ผู้ประกาศข่าวรุ่นเยาว์ และได้รับรางวัลจากกรมประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ครั้ง (เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11)

–  ดำเนินการให้มีกิจกรรมการอ่านกวาดสายตา (จับเวลาอ่านเร็ว)  อย่างต่อเนื่อง

–  ดำเนินการจัดทำโครงการปลูกจิตสำนึกด้วยเพลง ให้นักเรียนขับร้องหลังเคารพธงชาติทุกวัน

–  จัดตั้งชมรมร้องเพลงวันเสาร์โรงเรียนปราโมช เพื่ออนุรักษ์เพลงไทยและเคารพในต้นฉบับเดิม

–  จัดทำคำสัญญาลูกปราโมชเพื่อมุ่งหมายที่จะให้มีการเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์    ทั้งโดยตัวนักเรียนเอง และผู้ที่อยู่แวดล้อมนักเรียน