งานวิจัยในชั้นเรียน

งานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. การพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยโดยใช้สื่อออนไลน์กลุ่มนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
2. การพัฒนาทักษะความสามารถในการเขียนสะกดคำโดยการเขียนตามคำบอกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
3.ผลการสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ยังอ่านไม่คล่องด้วยนิทานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 และ 2/4 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
4. การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4  โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
5. การพัฒนาทักษะภาษาไทยด้านการอ่านสะกดคำโดยใช้แบบฝึกสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4/5  โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
6. ผลการเขียนสะกดคำโดยใช้คำที่มีปัญหาในการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4  โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
7.การพัฒนาความสามารถในการอ่านคำและประโยค โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจากนิทานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3               โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
8.การพัฒนาแบบฝึกการเขียนและการอ่านภาษาไทยโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
9.ผลการแก้ปัญหาการอ่านหนังสือไม่คล่องโดยใช้วิธีแบบฝึกการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3  โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

งานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

10. การปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราโดยใช้ชุดฝึก Math Warm Up
11.การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาโดยการอ่านโจทย์และจับคู่วิเคราะห์โจทย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
12.การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบโดยใช้โปรแกรมนำเสนอของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
13.การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา โดยทำแบบฝึกทบทวนและแบบทดสอบทุกสัปดาห์
14.การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา โดยใช้โปรแกรมนำเสนอและใช้ชุดฝึกด้วยตนเอง
15.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องเลขยกกำลัง    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
16.การพัฒนาความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราโดยใช้ชุดฝึกทักษะ MATH REVIEW
17.การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้โปรแกรม Kahoot สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

งานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

18.ปัญหาการปฏิบัติภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทยประกอบเพลง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
19.การแก้ปัญหาของนักเรียนไม่ตรงต่อเวลา/ ไม่รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

งานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

20.การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

งานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

21. การแก้ปัญหานักเรียนไม่มีความรับผิดชอบในการทำชิ้นงานให้สำเร็จของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
22. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
23.สำรวจความพึงพอใจในการเรียนวิชาการงานอาชีพฯสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

งานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

24. การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยไตรสิกขาป.1
25. การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงานของนักเรียน ป.2/3
26. การพัฒนาพฤติกรรมความไม่รับผิดชอบในการเรียน
27. การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน ป.5/4
28. การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน ป.6
29. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องทวีปเอเชียของ ม.1
30. การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียน ม.3
31. พัฒนาการทางสังคมปลูกฝังค่านิยมและความรับผิดชอบ
32. การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบการเข้าห้องเรียนของนักเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมใจและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
33. พฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนมัธยมปลาย
34. พฤติกรรมการทำการบ้านของนักเรียนชั้น ป.3

งานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

35.การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมคำศัพท์ประกอบการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
36.การพัฒนาความสามารถในการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้บัตรรูปภาพ  ( Flash card )  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
37.การพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ แบบฝึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
38.การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา  
39.การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านขั้นพื้นฐานภาษาอังกฤษอ่าน- เขียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

งานวิจัยในชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

40.การศึกษาเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 
41.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว Constructionins เรื่องการประดิษฐ์สิ่งของอย่างง่าย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
42.การใช้สัญญาเงื่อนไขปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการส่งงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
43.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอาหารและสารอาหารโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
44.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ด้วยการจัดการเรียนการสอนตามแนว  Constructionism ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
45.การศึกษาการปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว32182  โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ
46.การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มี ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แบบจำลองอะตอม วิชาเคมีพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา