การสมัครเรียน

ผู้ปกครองสามารถนำนักเรียนมาสมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.00-16.30 น. ทุกวัน

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

  1. สูจิบัตร ตัวจริงพร้อมสำเนา (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ , สกุล ให้ถ่ายสำเนาการเปลียนชื่อ , สกลุมาด้วย)
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน บิดา – มารดาหรือของผู้ปกครอง
  3. ภาพถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
  4. หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม(เท่าที่มี ณ วันสมัคร แต่ต้องนำเอกสารทั้งหมดมามอบให้ภายในวันปฐมนิเทศ)

4.1 ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3

– เอกสารรับรองการเป็นนักเรียน

– สมุดรายงานผลการเรียน

4.2  ชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษา

– ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ตัวจริงพร้อมสำเนา

– สมุดรายงานผลการเรียน (ปพ.6) ตัวจริงพร้อมสำเนา

– เอกสารรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) ตัวจริง

– ระเบียนสะสม (ปพ.8)  ตัวจริง พร้อมสำเนา

 

การปฐมนิเทศ     

ในวันที่โรงเรียนนัดหมาย หากไม่มาปฐมนิเทศน์ถือว่าสละสิทธิ์ โดยผู้ปกครองที่บิดามารดามอบหมายให้เป็นผู้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดเท่านั้น

 

ภาคการศึกษา

แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน ดังนี้

ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม ถึง 11 ตุลาคม

ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มีนาคม

 

เวลาเรียน

ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.50 น. เว้นวัดหยุดประจำสัปดาห์ (เสาร์ – อาทิตย์) และวันหยุดราชการ

 

การชำระค่าธรรมเนียมการเรียน

แบ่งชำระ 2 ครั้งต่อปี

การชำระเงิน นักเรียนเข้าใหม่จะต้องชำระเงินส่วนหนึ่งในวันสมัคร และชำระส่วนที่เหลือก่อนเปิดภาคเรียน และภาคเรียนต่อไปต้องชำระเงิน

ภายใน 7 วันแรก หลังจากเปิดภาคเรียน

 

อาหาร

มีโภชนาการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

ระดับอนุบาล

09.30 น.    ดื่มนม

11.50 น.     อาหารกลางวัน ข้าวหรือก๋วยเตี๋ยว

14.30 น.     อาหารว่าง-นม

 

ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา

10.00 น.   ดื่มนม (เฉพาะประถมศึกษา)

12.00 น.   อาหารกลางวัน กับข้าว 2 อย่าง พร้อมขนมหรือผลไม้

 

เครื่องแต่งกาย

เครื่องแบบของโรงเรียน (มีจำหน่ายที่โรงเรียน)

 

เส้นทางเดินรถรับ-ส่งนักเรียน

ถนนรามอินทรา  ค่ารถโดยประมาณจากต้นสาย-ปลายสาย 4,900-7,500 บาท/ภาคเรียน

กม.1-13 ซอยมัยลาภ ซอยนวลจันทร์ ซอยวัชรพล ซอยคู้บอน

ถนนลาดปลาเค้า  เกษตรตัดใหม่  ถนนนวมินทร์ ถนนหทัยราษฎร์

ถนนนิมิตรใหม่    ถนนสุขาภิบาล 5

ถนนพหลโยธิน (ค่ารถโดยประมาณจากต้นสาย-ปลายสาย 5,200-7,500 บาท/ภาคเรียน

สถานีตำรวจนครบาลบางเขน   สามแยกเกษตร  ตลาดยิ่งเจริญ

สะพานใหม่   ถนนสายไหม      ถนนลำลูกกาสิ้นสุดคลองสี่     ก.ม.25-27     ดอนเมือง

ถนนแจ้งวัฒนะ   (ค่ารถโดยประมาณจากต้นสาย-ปลายสาย 5,200-7,500 บาท/ภาคเรียน

ซอย KLM   ศูนย์ราชการ  แมคโคแจ้งวัฒนะ  หมู่บ้านเมืองทองธานี

ถนนวิภาวดีรังสิต   (ค่ารถโดยประมาณจากต้นสาย-ปลายสาย 6,300-6,590 บาท/ภาคเรียน

เคหะทุ่งสองห้อง  ตลาดใหม่ดอนเมือง